-A +A

Audytor

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Audytorem sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. i GK Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 1 grudnia 2015 r.  do 31 grudnia 2016 r.  oraz za rok obrotowy trwający od 1 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r . oraz przeglądów skróconych półrocznych sprawozdań finansowych w tych okresach  jest Deloitte Polska Spółka z o. o. Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19. Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73. Sfinks korzystał z usług Deloitte Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok  2013 i  2012, a także przeglądów skróconych półrocznych sprawozdań finansowych w tych okresach. Audytorem sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. i GK Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  oraz przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego będzie także Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k.

 

 

W Sfinks Polska S.A. zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza dokonuje na podstawie zebranych przez Spółkę ofert, otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe każdorazowo wysyłane przynajmniej do 6 pierwszych pod względem osiągniętych przychodów podmiotów z listy publikowanej w znanych mediach (obecnie w Rzeczpospolitej), z uwzględnieniem opinii i rekomendacji Komitetu Audytu i Zarządu. W Spółce nie obowiązuje stała reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, niemniej Spółka stosuje przepisy Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym mówiące o tym, iż kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdań spółki przez okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że nastąpi zmiana osobowa na stanowisku kluczowego biegłego rewidenta dedykowanego do badania sprawozdań Spółki.