-A +A

Podstawowe dane i wskaźniki

Wersja do wydruku
Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł I półrocze 2013 II półrocze 2013 I półrocze 2014 II półrocze 2014 I półrocze 2015 II półrocze 2015 ** I półrocze 2016 II półrocze 2016 I półrocze 2017 II półrocze 2017
Przychody ze sprzedaży 85 964 90 601 82 400 88 458 86 070 77 418 91 204 100 807 89 955 97 119
Koszt własny sprzedaży -74 844 -76 490 -70 413 -71 612 -71 661 -66 380 -79 470 -86 977 -79 483 -84 069
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 11 120 14 111 11 987 16 846 14 409 11 038 11 734 13 830 10472 13 050
Koszty ogólnego zarządu -10 316 -9 479 -10 313 -10 648 -10 490 -9 687 -12 969 -12 351 -11 747 -11 536
Pozostałe przychody operacyjne 1 365 1 743 1 526 11 904 3 038 5 727 5 695 1 087 2 350 1 536
Pozostałe koszty operacyjne -1 561 -4 077 -775 -1 585 -553 -3 682 -551 -890 -244 -9 093
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 608 2 298 2 425 16 517 6 404 3 396 3 909 1 676 831 -6 043
Przychody finansowe 368 618 180 408 112 184 9 518 74 487 64
Koszty finansowe -3 147 -1 789 -2 056 -1 434 -1 684 3 056 -2 936 -2 398 -2 624 -2 670
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 171 1 127 549 15 491 4 832 6 636 10 491 -648 -1 306 -8 649
Podatek dochodowy -22 -3 -24 18 518 -2 202 -1 979 -4 116 -1062 143 597
Zysk (strata) netto -2 193 1 124 526 34 009 2 630 4 657 6 375 -1 710 -1 163 -8 052
EBITDA * 4 641 6 516 6 881 8 312 10 646 7 134 9 027 7 145 6 310 9 601

* bez przychodu z tytułu umorzenia kredytu

** dotyczą okresu od VII do XI 2015