-A +A

Shareholder structure

Printer-friendly version

Struktura akcjonariatu

Stan na 4 listopada 2020 r.
Kapitał zakładowy Sfinks Polska S.A. wynosi 32 199 512,00 zł i dzieli się na 32 199 512 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Według najlepszej wiedzy Spółki na dzień 4.11.2020 r. struktura akcjonariatu oraz  ogólna liczba głosów na walnym  zgromadzeniu spółki  przestawiała się następująco:

 

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Mateusz Cacek * 2 633 332 8,18% 2 633 332 8,18%
Michalina Marzec * 3 370 313 10,47% 3 370 313 10,47%
Robert Dziubłowski ** 1 680 432 5,22% 1 680 432 5,22%
Quercus TFI S.A.*** 1 628 328 5,06% 1 628 328 5,06%
Mariola Krawiec-Rzeszotek, Andrzej Rzeszotek 1 796 146 5,58% 1 796 146 5,58%
Pozostali akcjonariusze 21 090 961 65,50% 21 090 961 65,50%
Razem 32 199 512 100,00% 32 199 512 100,00%

* Zgodnie z treścią zawiadomienia opublikowanego raportem bieżącym nr 49/2020 Mateusz Cacek oraz Michalina Marzec poinformowali, że łącznie z Sylwestrem Cackiem tj. osobą z którą łączy ich ustne porozumienie o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy,  posiadają łącznie 7.629.273 akcji Spółki, co stanowi 23,69% w ogólnej liczbie głosów

** Dziubłowski Robert łącznie z Top Consulting S.A.

*** Łączny udział Quercus TFI S.A., który działa w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych- QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ oraz Acer Aggressive FIZ, posiadajacych wspólnie akcje Sfinks Polska S.A.