-A +A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014, godz. 11.00

Printer-friendly version

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014, godz. 11.00

Date: 
Thu, 2014-06-26
Place: 

ul. Świętojańska 5a, Piaseczno

Agenda: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2013 roku.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.

10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.

14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia