-A +A

Audytor

Printer-friendly version

Audytorem sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. i GK Sfinks Polska za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.  oraz za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.  oraz  przeglądów skróconych półrocznych sprawozdań finansowych w tych okresach jest Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2623.
We wcześniejszych latach  ww. podmiot świadczył na rzecz Sfinks usługi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks za rok obrotowy 2018 oraz 2019  oraz przeglądu skróconych półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych  za  ww. okresy.