Wersja do wydruku Send by email Wersja w formacie PDF
-A +A

Rada nadzorcza

Artur Gabor

przewodniczący rady nadzorczej

niezależny członek Rady Nadzorczej na dzień powołania

 

Obecnie zajmuje się doradztwem gospodarczym jako Partner w Gabor & Gabor. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora sektora finansowego w IBM Polska, dyrektora ds. rozwoju, fuzji i przejęć dla Europy Środkowej i Rosji w General Electric Capital oraz dyrektora zarządzającego na Polskę w Credit Lyonnais Investment Banking Group. Był również partnerem w Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz kierownikiem działu ds. rozwoju rynku w CHZ Paged. Ponadto, sprawował funkcje przewodniczącego rady nadzorczej w Getin Bank S.A., zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w GE Capital Bank S.A. i Energomontaż Północ S.A. Był również członkiem w radach nadzorczych w Getin Holding S.A., GE Bank Mieszkaniowy S.A. oraz Polmos Lublin S.A. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Orbis S.A. oraz Energopol Katowice oraz przewodniczącym rady nadzorczej Grupy Lew. Przynależy również do Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Amerykańskiej Izby Handlowej, gdzie pełni funkcję członka stałego komitetu doradczego. Artur Gabor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomii University College London. W 2015r. ukończył Advanced Management Programme na IESE Business School oraz kurs dla członków rad nadzorczych "Value Creation Through Effective Boards" prowadzony wspólnie przez Harvard Business School oraz IESE Business School.

Jan Jeżak

wiceprzewodniczący rady nadzorczej

niezależny członek Rady Nadzorczej na dzień powołania

 

Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kierownikiem Katedry Wydziału Zarządzania na tej uczelni. Prowadzi aktywną działalność w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych. Jest m.in. przewodniczącym Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, członkiem Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącym Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Posiada szerokie doświadczenie w praktyce gospodarczej jako doradca i konsultant wielu polskich spółek. Był również członkiem rad nadzorczych Lentax SA, Budohurt SA, Biurosysytem S.A., Linenpol Sp. z o.o. oraz Techmadex Sp. z o.o., a także w latach 1995-2001 przewodniczącym rady nadzorczej Pierwszego NFI - Fund.1. Obecnie jest członkiem Kapituły Konkursu na Najlepszą Firmę Województwa Łódzkiego oraz członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów i Komitetu Dobrych Praktyk Korporacyjnych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Krzysztof Gerula

członek rady nadzorczej

Od lipca 2008 pracuje w KG Doradztwo Gospodarcze, od tego samego roku jest także Audytorem Wewnętrznym UFTAA (United Federation of Travel Agents’ Associations) w Monaco. W latach 1991–2008 był I Wiceprezesem Zarządu w Orbis SA. Od 2004 roku odpowiadał za sprawy prawne i korporacyjne, relacje inwestorskie i PR korporacyjny oraz za zarządzanie ryzykiem. W Orbis SA odpowiadał za globalny marketing i sprzedaż, restrukturyzację i prywatyzację oraz za szkolenie na szczeblu centralnym. W latach 1984-1991 był zastępcą dyrektora naczelnego w Państwowym Przedsiębiorstwie Orbis. Zajmował się wówczas wyjazdową i przyjazdową turystyką zagraniczną, szkoleniami kadry i pracowników, jak również sprawował nadzór właścicielski nad spółkami zagranicznymi. Odpowiadał także za pion marketingu i sprzedaży. Od 1978 roku związany był ze Zjednoczeniem Przedsiębiorstw Turystycznych Orbis, gdzie pełnił funkcję dyrektora Centrum Informacji Turystycznej Orbis w Paryżu. W zakresie jego obowiązków znajdowała się promocja turystyczna Polski we Francji i Hiszpanii oraz współpraca z francuskimi i hiszpańskimi biurami. W latach 1972-1978 współpracował z Polskim Biurem Podróży Orbis jako Dyrektor Handlowy odpowiedzialny za turystykę wyjazdową i przyjazdową, sprzedaż i marketing. Od 1966 roku sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora w Studenckim Biurze Podróży Almatur. Krzysztof Gerula posiada doświadczenie w organach nadzorczych takich podmiotów gospodarczych jak m.in. Pekaes SA, Polcard SA, PBP Orbis sp. z o.o. - Orbis Travel, Hekon SA, Naftobudowa SA. Posiada także dyplom MSP upoważniający do zasiadania radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Krzysztof Gerula jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, odbył także studia na Studium Afrykanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Robert Rafał

Członek Rady Nadzorczej

Pan Robert Rafał jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawy oraz MBA z The Thames Valley University w Londynie. Posiada prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na polskim rynku kapitałowym, pracując dla liczących się instytucji finansowych tj.: Dom Maklerski Banku Śląskiego oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Pan Robert Rafał przez ostatnie 9 lat (do grudnia 2012) związany był z instytucjami zarządzającymi aktywami na stanowiskach kierowniczych, w latach 2009-2012 na stanowisku Zastępcy Dyrektora a następnie Dyrektora Biura Rynku Akcji w PZU AM S.A., największej w kraju instytucji zarządzającej aktywami odpowiedzialny za obszar akcji, w latach 2007 - 2009 był zatrudniony w Nordea PTE SA na stanowisku Wicedyrektora Zarządzania Aktywami, gdzie był odpowiedzialny za opracowanie i skuteczne wdrożenie strategii i polityki inwestycyjnej w celu poprawy wyników funduszu, w latach 2005-2007 zatrudniony w PZU Asset Management S.A., gdzie zarządzał portfelami akcyjnymi benchmarkowymi oraz absolutnej stopy zwrotu osiągając bardzo dobre wyniki inwestycyjne, w latach 2003 - 2005 pracował w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie, gdzie zarządzał jednymi z największych portfeli akcyjnych w Polsce oraz był odpowiedzialny za skuteczną restrukturyzację portfela inwestycyjnego. Pan Robert Rafał posiada duże doświadczenie w pracy w nadzorze korporacyjnym. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Synektik S.A. oraz zasiadał w Radach Nadzorczych firm: Paged S.A., Sfinks Polska S.A., Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. oraz Hygienika S.A. Pan Robert Rafał odbył liczne kursy i szkolenia krajowe i zagraniczne w tym: kurs na maklera i doradcę papierów wartościowych oraz szkolenia z zakresu instrumentów pochodnych i rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Pan Robert Rafał nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Robert Rafał nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Piotr Maciej Kamiński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Maciej Kamiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł Magistra Zarządzania. Ukończył: Międzynarodowy program studiów podyplomowych Tempus - CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie; Jest absolwentem „International Institute of Securities Market Development”– organizowanego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) oraz IESE Business School - Advanced Management Program, University of Navarra. Pan Piotr Maciej Kamiński pełnił następujące funkcje w Zarządach spółek prawa handlowego: w okresie od 2011r-2013r Członka Zarządu do Spraw Finansów oraz p.o. Prezesa Zarządu w Totalizator Sportowy Sp. z o.o., w latach od 2010 – 2011 Członka Rady Nadzorczej PZU S.A. i Członka komitetu Rady Nadzorczej PZU S.A. ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa, 2006r –2009r Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A., 2003r –2006r Członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski S.A., 2000r –2003r Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pan Piotr Kamiński pełnił następujące funkcje w centralnych urzędach administracji rządowej: w latach 1994 – 2000 – Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, 1992 – 1994– Naczelnik Wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG, 1998 – 2001 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. Pan Piotr Kamiński pełni funkcje niezależnego Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.
i niezależnego Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A. oraz Członka Komisji Nadzoru Audytowego, powołanego przez Ministra Finansów z ramienia organizacji pracodawców. Ponadto pełnił funkcje m in.: Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Przewodniczącego Rady Nadzorczej MGW CCG Sp. z o.o., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners NFI S.A, niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pamapol S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Hotel Sheraton w Krakowie), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. (obecnie Bond Spot).
Pan Piotr Kamiński pełni także funkcję Wiceprezydenta, Członka prezydium i Skarbnika Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Maciej Kamiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Piotr Maciej Kamiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Robert Dziubłowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Robert Dziubłowski jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Hawajskim w Honolulu. Jest współzałożycielem Top Consulting S.A. Posiada 20-letnie międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie konsultingu inwestycyjnego, pozyskiwania kapitału dla firm, przejęć rynkowych i zarządzania firmami. Wieloletni konsultant amerykańskich organizacji finansowych na Wall Street w Nowym Jorku – NASDAQ, NYSE.
Pan Robert Dziubłowski ma na swoim koncie liczne międzynarodowe sukcesy osiągnięte podczas znaczących przedsięwzięć inwestycyjnych przeprowadzonych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Wietnamie czy na Ukrainie. Doradzał m.in.: Household International w przygotowaniu strategii przejęć i uzyskaniu licencji bankowej w Polsce, Wussler Group, partnerowi Ted Turner Pictures w próbie przejęcia NTV, największej prywatnej stacji telewizyjnej w Rosji, Eiffage Construction w przejęciu Mitex, Industrial Union of Donbas - grupie przemysłowej na Ukrainie, Amerykańskiej giełdzie NASDAQ przy wejściu na polski rynek oraz potencjalnym przejęciu przez nią GPW w Warszawie. W 2002r wraz z grupą prywatnych inwestorów założył firmę Mobiltek, która stała się czołowym dostawcą rozwiązań dla technologii mobilnych. Członek, przewodniczący i prezes Rad Nadzorczych wielu firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Robert Dziubłowski aktywnie kierował pracami Rad Nadzorczych jako: Prezes Rady Nadzorczej Bauma S.A. (obecnie ULMA S.A.), Członek Rady Nadzorczej Computerland Poland S.A. (obecnie Signity), Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pol - Aqua S.A. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (dawne Mobini S.A.), Członka Rady Nadzorczej w Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. a także Dyrektora Niezależnego Stream Communications Network & Media Inc. Pan Robert Dziubłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Dziubłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Radosław Leszek Kwaśnicki

członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Prezes zarządu Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oraz RKKW – Business Advisory Sp. z o.o. Był prezesem Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zaś obecnie jest jego arbitrem. Posiada bogate doświadczenie w pracy w organach nadzorczych. Jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej PKN ORLEN S.A. W przeszłości przewodniczył radom nadzorczym m.in. takich podmiotów jak Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Geotermia Pyrzyce Sp. z o. o., Impera Capital S.A., NAVI GROUP S.A., W Investments S.A., W Investments TFI SA, a także DM W Investments S.A. Zajmował też stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PGE ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o., sekretarza rady nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A. oraz członka rad nadzorczych: PGE Energia SA, MAGO S.A. i Polskie Koleje Państwowe S.A.
Aktualnie jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, profesjonalny członek rad nadzorczych PID i członek kolegium „Monitora Prawa Handlowego”. Współpracuje z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego UJ. Wykłada na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest również autorem ponad 400 publikacji poświęconych prawu.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnik AMP (Advanced Management Program) na IESE Business School, University of Navarra.
Pan Radosław Kwaśnicki spełnia kryteria niezależności od Spółki Sfinks Polska S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Sfinks Polska S.A., posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Handlowym. Dodatkowo Pan Radosław Kwaśnicki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Sfinks Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.