-A +A

Podstawowe dane i wskaźniki

Wersja do wydrukuSend by emailWersja w formacie PDF
Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł I półrocze 2012 II półrocze 2012 I półrocze 2013 II półrocze 2013 I półrocze 2014 II półrocze 2014 I półrocze 2015 II półrocze 2015 ** I półrocze 2016 II półrocze 2016 I półrocze 2017
Przychody ze sprzedaży 83 641 87 475 85 964 90 601 82 400 88 458 86 070 77 418 91 204 100 807 89 955
Koszt własny sprzedaży - 76 356 -81 130 -74 844 -76 490 -70 413 -71 612 -71 661 -66 380 -79 470 -86 977 -79 483
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 7 285 6 345 11 120 14 111 11 987 16 846 14 409 11 038 11 734 13 830 10472
Koszty ogólnego zarządu -10 224 -8 928 -10 316 -9 479 -10 313 -10 648 -10 490 -9 687 -12 969 -12 351 -11 747
Pozostałe przychody operacyjne 1 800 6 687 1 365 1 743 1 526 11 904 3 038 5 727 5 695 1 087 2 350
Pozostałe koszty operacyjne - 4 425 -2 195 -1 561 -4 077 -775 -1 585 -553 -3 682 -551 -890 -244
Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 5 564 1 909 608 2 298 2 425 16 517 6 404 3 396 3 909 1 676 831
Przychody finansowe 1 043 184 368 618 180 408 112 184 9 518 74 487
Koszty finansowe - 3 619 -3 905 -3 147 -1 789 -2 056 -1 434 -1 684 3 056 -2 936 -2 398 -2 624
Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 8 140 -1812 -2 171 1 127 549 15 491 4 832 6 636 10 491 -648 -1 306
Podatek dochodowy - 42 1 -22 -3 -24 18 518 -2 202 -1 979 -4 116 -1062 143
Zysk (strata) netto - 8 182 -1811 -2 193 1 124 526 34 009 2 630 4 657 6 375 -1 710 -1 163
EBITDA * - 232 10 358 4 641 6 516 6 881 8 312 10 646 7 134 9 027 7 145 6 310

* bez przychodu z tytułu umorzenia kredytu

** dotyczą okresu od VII do XI 2015