-A +A

Podstawowe dane i wskaźniki

Wersja do wydruku
Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł I półrocze 2013 II półrocze 2013 I półrocze 2014 II półrocze 2014 I półrocze 2015 II półrocze 2015 I półrocze 2016 * II półrocze 2016 * I półrocze 2017 II półrocze 2017 I półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży 85 964 90 601 82 400 88 458 86 070 77 418 91 204 100 807 89 955 97 119 85 856
Koszt własny sprzedaży -74 844 -76 490 -70 413 -71 612 -71 661 -66 380 -79 470 -86 977 -79 483 -84 069 - 75 205
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 11 120 14 111 11 987 16 846 14 409 11 038 11 734 13 830 10472 13 050 10 651
Koszty ogólnego zarządu -10 316 -9 479 -10 313 -10 648 -10 490 -9 687 -12 969 -12 351 -11 747 -11 536 -10 571
Pozostałe przychody operacyjne 1 365 1 743 1 526 11 904 3 038 5 727 5 695 1 087 2 350 1 536 413
Pozostałe koszty operacyjne -1 561 -4 077 -775 -1 585 -553 -3 682 -551 -890 -244 -9 093 -1 302
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 608 2 298 2 425 16 517 6 404 3 396 3 909 1 676 831 -6 043 -809
Przychody finansowe 368 618 180 408 112 184 9 518 74 487 64 250
Koszty finansowe -3 147 -1 789 -2 056 -1 434 -1 684 3 056 -2 936 -2 398 -2 624 -2 670 -3 086
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 171 1 127 549 15 491 4 832 6 636 10 491 -648 -1 306 -8 649 -3 627
Podatek dochodowy -22 -3 -24 18 518 -2 202 -1 979 -4 116 -1062 143 597 583
Zysk (strata) netto -2 193 1 124 526 34 009 2 630 4 657 6 375 -1 710 -1 163 -8 052 -3 044
EBITDA * 4 641 6 516 6 881 8 312 10 646 7 134 9 027 7 145 6 310 9 601 4 573

* rok obrotowy 13 miesięcy: 1.12.2015r - 31.12.2016r