-A +A

Struktura akcjonariatu

Wersja do wydruku

Struktura akcjonariatu

Stan na 4 kwietnia 2023 r.

Kapitał zakładowy Sfinks Polska S.A. wynosi 37 941 054 zł i dzieli się na 37 941 054 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 32.199.512 akcji na okaziciela serii od A do N, 3.593.004 akcji zwykłych na okaziciela serii R oraz 2.148.538 akcji imiennych serii R.

Według najlepszej wiedzy Spółki na dzień 04.04.2023 r. struktura akcjonariatu oraz ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki przestawiała się
następująco:

 

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Mateusz Cacek * 4 621 373 12,18% 4 621 373 12,18%
Michalina Marzec * 3 370 313 8,88% 3 370 313 8,88%
Pozostali akcjonariusze 29 949 368 78,94% 29 949 368 78,94%
Razem 37 941 054 100,00% 37 941 054 100,00%

* Zgodnie z treścią zawiadomienia opublikowanego raportem bieżącym nr 3/2023 Mateusz Cacek oraz Michalina Marzec poinformowali, że łącznie posiadają 7 991 686 akcje Spółki, co stanowi 21,06% w ogólnej liczbie głosów.