-A +A

Struktura akcjonariatu

Wersja do wydruku

Struktura akcjonariatu

Stan na 10 czerwca 2022 r.
Kapitał zakładowy Sfinks Polska S.A. wynosi 32 199 512,00 zł i dzieli się na 32 199 512 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Według najlepszej wiedzy Spółki na dzień 10.06.2022 r. struktura akcjonariatu oraz ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki przedstawiała się następująco:

 

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Mateusz Cacek * 3 853 332 11,97% 3 853 332 11,97%
Michalina Marzec * 3 370 313 10,47% 3 370 313 10,47%
Mariola Krawiec-Rzeszotek, Andrzej Rzeszotek 1 796 146 5,58% 1 796 146 5,58%
Fundusz Deinwestycyjny sp.z o.o.** 1 609 976 5,00% 1 609 976 5,00%
Pozostali akcjonariusze 21 569 745 66,99% 21 569 745 66,99%
Razem 32 199 512 100,00% 32 199 512 100,00%

* * Zgodnie z treścią zawiadomienia opublikowanego raportem bieżącym nr 49/2020 Mateusz Cacek oraz Michalina Marzec poinformowali, że łącznie z Sylwestrem Cackiem tj. osobą z którą łączy ich ustne porozumienie o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy,  posiadają łącznie 7 629 273  akcje Spółki, co stanowi 23,69% w ogólnej liczbie głosów.

** Fundusz Deinwestycyjny sp.z o.o.podmiot zależny od Marcusa Preston (rb nr 13/2022)