-A +A

Warunki korzystania z serwisu oraz polityka prywatności

Wersja do wydruku

 

Warunki korzystania z Serwisu

Wydawcą serwisu internetowego www.sfinks.pl ("Serwis") jest Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym ("Spółka"), 05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 36, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000016481, NIP: 725-17-52-913, REGON: 472247798, o kapitale zakładowym w wysokości 37.941.054,00 zł, w całości opłaconym.

 

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników Serwisu („Użytkownik”) jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części.

 

Wyłączenie odpowiedzialności
Dane i informacje zawarte na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą Spółki, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Serwisu.

 

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

 

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam Użytkownik. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie.

 

Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników.

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym ("Administrator"), 05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 36, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000016481, adres e-mail:  biuro@sfinks.pl, numer telefonu: (+48) 22 702 71 00

 

Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE L Nr 119 s. 1 z 04.05.2016 r.) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

 

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem.

 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach i na podstawie:
a) w celu zapewnienia dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora - podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b) w celach statystycznych, wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora - podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) w celu zapewnienia kontaktu e-mailowego, wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora - podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora - podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Dane osobowe Użytkowników zgromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnych celów przetwarzania, dla których zostały one zgromadzone.

 

Użytkownikom przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu.

 

Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu Użytkowników oraz ułatwienia Użytkownikom korzystania z treści Serwisu, Spółka używa technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści Serwisu. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji "help" danej przeglądarki.

 

Spółka nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany przedstawionych warunków korzystania z Serwisu oraz polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie Serwisu  Administratora.

 

W przypadku pytań czy uwag Użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu czy polityki prywatności, prosimy o przesłanie poczty elektronicznej na adres: bok@sfinks.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@sfinks.pl, lub adres pocztowy: Inspektor Danych Osobowych Sfinks Polska S.A., 05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 36. 05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 36.