-A +A

Informacja dotycząca okresów zamkniętych

Wersja do wydruku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

 

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

  • wykorzystanie informacji poufnych,
  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

 

Lp Rodzaj raportu Data publikacji Raportu Początek Okresu Zamkniętego* Ilość dni Koniec Okresu Zamkniętego
1 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 26.04.2024 27.03.2024 30 26.04.2024
2 Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał  roku obrotowego trwającego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 29.05.2024 29.04.2023 30 29.05.2024
3 Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze roku obrotowego trwającego od  01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 30.09.2024 31.08.2023 30 30.09.2024
4 Skonsolidowany Raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego trwającego od  01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 29.11.2024 30.10.2023 30 29.11.2024

Od 3 lipca 2016 r., w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

* okres 30 dni od planowanej daty publikacji Raportu