-A +A

Podstawowe dane i wskaźniki

Wersja do wydruku
Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł I półrocze 2015 II półrocze 2015 I półrocze 2016 * II półrocze 2016 * I półrocze 2017 II półrocze 2017 I półrocze 2018 II półrocze 2018 I półrocze 2019 II półrocze 2019
Przychody ze sprzedaży 86 070 77 418 91 204 100 807 89 955 97 119 85 856 95 755 81 650 88 707
Koszt własny sprzedaży -71 661 -66 380 -79 470 -86 977 -79 483 -84 069 -75 205 -79 873 -69 186 -71 152
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 14 409 11 038 11 734 13 830 10472 13 050 10 651 15 882 12 464 17 555
Koszty ogólnego zarządu -10 490 -9 687 -12 969 -12 351 -11 747 -11 536 -10 571 -10 695 -12 255 -13 317
Pozostałe przychody operacyjne 3 038 5 727 5 695 1 087 2 350 1 536 413 321 877 743
Pozostałe koszty operacyjne -553 -3 682 -551 -890 -244 -9 093 -1 302 -3 426 -851 -10 369
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 404 3 396 3 909 1 676 831 -6 043 -809 2 082 235 -5 388
Przychody finansowe 112 184 9 518 74 487 64 250 196 1 288 46
Koszty finansowe -1 684 3 056 -2 936 -2 398 -2 624 -2 670 -3 086 -3 313 -8 490 -8 340
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 832 6 636 10 491 -648 -1 306 -8 649 -3 627 -1 035 -6 967 -13 682
Podatek dochodowy -2 202 -1 979 -4 116 -1062 143 597 583 -603 1 008 1 641
Zysk (strata) netto 2 630 4 657 6 375 -1 710 -1 163 -8 052 -3 044 -1 638 -5 959 -12 041
EBITDA * 10 646 7 134 9 027 7 145 6 310 9 601 4 573 7 428 18 123 18 974

* rok obrotowy 13 miesięcy: 1.12.2015r - 31.12.2016r