-A +A

Prospekty emisyjne

Wersja do wydruku

Rok 2016

WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o uważne przeczytanie przedstawionych poniżej warunków dostępu do strony internetowej i zamieszczonych na niej informacji.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych.

Prospekt emisyjny Emitenta, wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do niego, został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w Państwach Członkowskich oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana jest dalej „Dyrektywą Prospektową”) i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lipca 2016 r. („Prospekt”).

Inne niż Prospekt informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią prospektu emisyjnego w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej, a także nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Wskazany powyżej Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Sfinks Polska S.A. („Spółka”), dopuszczeniu i wprowadzeniu papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wraz z ubieganiem się o takie dopuszczenie i wprowadzenie). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.sfinks.pl).

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie innych niż Prospekt informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady lub rekomendacji, a inne niż Prospekt informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej. Odpowiedzialność Spółki i innych podmiotów w zakresie Prospektu określona jest przepisami prawa.
Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.

Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka nie weryfikowała informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie jest odpowiedzialna za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione na stronie internetowej informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

EMITENT ZWRACA SIĘ UWAGĘ ŻE UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH (W SZCZEGÓLNOŚCI TAKICH JAK STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, AUSTRALIA, KANADA, JAPONIA) MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB MOŻE WYMAGAĆ ZAREJESTROWANIA, WOBEC CZEGO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH (W TYM W PROSPEKCIE EMISYJNYM) NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UDOSTĘPNIANIA W TAKICH JURYSDYKCJACH.


Rok 2011

Uprzejmie informujemy, że oferta publiczna akcji serii J spółki Sfinks Polska Spółka Akcyjna („Akcje serii J”) jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamieszczone na tej stronie informacje dotyczące tej oferty nie są przeznaczone do prezentowania ani rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej prospekt emisyjny Sfinks Polska S.A. („Prospekt”) ani inne materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia akcji albo jako inne podobne zachowanie.

 

Prospekt sporządzony został w związku z publiczną ofertą objęcia 14.889.406 (słownie: czternastu milionów ośmiuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje serii J”), oferowanych przez Sfinks Polska S.A. w ramach subskrypcji zamkniętej, oraz w związku z zamiarem ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: (i) nie więcej niż 7.400.000 (słownie: siedmiu milionów czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł każda, (ii) nie więcej niż 14.889.406 (słownie: czternastu milionów ośmiuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu sześciu) Akcji serii J, (iii) 14.889.406 (słownie: czternastu milionów ośmiuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu sześciu) praw poboru Akcji serii J, (iv) nie więcej niż 14.889.406 (słownie: czternastu milionów ośmiuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu sześciu) praw do Akcji serii J.

 

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Sfinks Polska S.A. i papierach wartościowych tej spółki będących przedmiotem publicznej oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane na podstawie Prospektu. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykiem związanym z inwestowaniem w akcje i prawa do akcji oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu. Należy także mieć na uwadze możliwość opublikowania aneksów do Prospektu lub komunikatów aktualizujących do Prospektu, zmieniających lub uzupełniających postanowienia Prospektu.

 

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami: dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam lub ustawy Stanów Zjednoczonych Ameryki o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933).

 

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

 

Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.

 

Rok 2007

Prospekt został przygotowany w związku z dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  • 500.000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii A
  • 500.000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii B

 

Rok 2006

Prospekt został przygotowany w zwiazku z:

  • publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F
  • publiczną ofertą sprzedaży Akcji oznaczonych kodem PLSFNKS00011, będących w posiadaniu Polish Enterprise Fund IV L.P.,
  • dopuszczeniem i wprowadzeniem 100.000 Akcji Serii A, 2.960.802 Akcji Serii B, 306.600 Akcji Serii C, 2.951.022 Akcji Serii D, 2.462.527 Akcji Serii E, do 500.000 Praw do Akcji Serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.