-A +A

Raporty finansowe

Audytorem sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Sfinks Polska jest Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer KRS: 0000145852, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529 - podmiot jest upoważniony do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. odpowiednio za okres od 1.01.2021r.do 31.12.2021r. oraz za okres od 1.01.2022r. do 31 12.2022 r. jak również do przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
Sfinks nie korzystał w przeszłości z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych, a także w zakresie doradztwa rachunkowego, podatkowego oraz prawnego.