-A +A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r., godz. 11.00

Wersja do wydruku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r., godz. 11.00

Data: 
czw, 2023-06-29
Miejsce: 

05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 36, siedziba Spółki Sfinks Polska S.A.

Link do retransmisji: 

http://ucstream.pl/sfinks/20230629

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 13. Podjęcie uchwały o podziału zysku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
 15. Podjęcie uchwały dotyczącej zamiany akcji.
 16. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany
 17. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

Skonsolidowany Raport Roczny Sfinks Polska za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 oraz Jednostkowy Raport Roczny Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności oraz Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych dostępne są pod linkami: https://sfinks.pl/content/raporty-finansowe