-A +A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r., godz. 11.00

Wersja do wydruku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r., godz. 11.00

Data: 
czw, 2022-06-30
Miejsce: 

05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 36, siedziba Spółki Sfinks Polska S.A.

Link do retransmisji: 

http://ucstream.pl/sfinks/20220630

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
 19. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.