-A +A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r., godz.15.00

Wersja do wydruku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r., godz.15.00

Data: 
pt, 2019-06-28
Miejsce: 

Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a

Link do retransmisji: 

http://ucstream.pl/sfinks/20190628

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
 13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
 14. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie Sfinks Polska S.A. poręczenia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 25  z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki zmienionej Uchwałą nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2015 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Skonsolidowany Raport Roczny Sfinks Polska za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 oraz Jednostkowy Raport Roczny Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 oraz   wraz ze Sprawozdaniem Zarządu dostępne są pod linkiem: raport >>