-A +A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r., godz. 11.00

Wersja do wydruku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r., godz. 11.00

Data: 
śr, 2021-06-30
Miejsce: 

05-540 Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 36, siedziba Spółki Sfinks Polska S.A.

Link do retransmisji: 

http://ucstream.pl/sfinks/20210630

Porządek obrad: 
Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zgodnie z rb 25/2021
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
 13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 15. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru w całości oraz o zmianie Statutu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
 17. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej.
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Skonsolidowany Raport Roczny Sfinks Polska za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 oraz Jednostkowy Raport Roczny Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 wraz
ze Sprawozdaniem Zarządu oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 dostępne są pod linkiem:Skonsolidowany Raport Roczny >> Jednostkowy Raport Roczny >>