-A +A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 31 maja 2016 r., godz. 11.00

Wersja do wydruku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 31 maja 2016 r., godz. 11.00

Data: 
wt, 2016-05-31
Miejsce: 

Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a

Link do retransmisji: 

http://ucstream.pl/sfinks/20160531

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
 • odwołanie członków Rady Nadzorczej
 • powołanie członków Rady Nadzorczej
 • ustalenie liczby członków RN
 1. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
 2. Podjęcie uchwały dotyczącej użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.