-A +A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r., godz.11.00

Wersja do wydruku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r., godz.11.00

Data: 
pon, 2020-08-31
Miejsce: 

02-801 Warszawa, ul. Puławska 361 Hotel Puławska Residence

Link do retransmisji: 

http://ucstream.pl/sfinks/20200831.php

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
 13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Skonsolidowany Raport Roczny Sfinks Polska za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 oraz Jednostkowy Raport Roczny Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 wraz
ze Sprawozdaniem Zarządu oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 dostępne są pod linkiem: Skonsolidowany Raport Roczny >> Jednostkowy Raport Roczny >>